Add line ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนในไลน์ใหม่

Add line ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนไลน์แอด ในกรณีที่ไม่ได้รับการตอบกลับจากพนักงาน เนื่องจากระบบขัดข้อง ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

Add line